مغز کله آخرین ترانه انتشار سرگرمی افشین یداللهی

مغز کله: آخرین ترانه انتشار سرگرمی افشین یداللهی سرگرمی هزار و یک شب عاشقانه ها

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی کلاف سردرگم مالیات منزل های خالی و سامانه ملی املاک و اسکان

در حالی که دولت به شدت نیازمند زیاد کردن درآمدهای مالیاتی هست، اجرای دقیق قانون اخذ مالیات از ۱۰۰ میلیارد دلار منزل خالی در کشور، درآمد هنگفتی نصیب دولت خواهد ک

کلاف سردرگم مالیات منزل های خالی و سامانه ملی املاک و اسکان

کلاف سردرگم مالیات منزل های خالی و سامانه ملی املاک و اسکان

عبارات مهم : قانون

در حالی که دولت به شدت نیازمند زیاد کردن درآمدهای مالیاتی هست، اجرای دقیق قانون اخذ مالیات از ۱۰۰ میلیارد دلار منزل خالی در کشور، درآمد هنگفتی نصیب دولت خواهد کرد.

به گزارش مهر، علی رغم اینکه ۱۱ سال از تصویب قانون اخذ مالیات از منزل های خالی (ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۸۶) و نیز ۳ سال از تصویب اصلاحیه این قانون (اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۷ تیر ۹۴) می گذرد ولی به نظر می رسد تا کنون وزارت منزل های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی بخشی از وظایف قانونی خود در این زمینه را اجرایی و اطلاع رسانی نکرده اند.

خانه های خالی، اخذ مالیات از آنها، الزام قانونی طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور و پاسکاری های دستگاه های ذی ربط در این خصوص به خصوص وزارت اقتصاد و راه و شهرسازی به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که خروج از آن در کوتاه مدت، برنامه ریزی و اجرای دقیقی را می طلبد.

کلاف سردرگم مالیات منزل های خالی و سامانه ملی املاک و اسکان

آخوندی: ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی داریم

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی سال هاست که از وجود۲.۵ میلیون تا ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور خبر می دهد و می گوید نزدیک به ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی تنها در پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار دارد.

در حالی که دولت به شدت نیازمند زیاد کردن درآمدهای مالیاتی هست، اجرای دقیق قانون اخذ مالیات از ۱۰۰ میلیارد دلار منزل خالی در کشور، درآمد هنگفتی نصیب دولت خواهد ک

اگرچه تا کنون به دقت تعداد واحدهای خالی تعیین نشده هست، ولی این رقم را بسیاری از کارشناسان و مسئولان ذی ربط نیز تأیید کرده اند.

رسوب ۱۰۰ میلیارد دلار در منزل های خالی

وزیر راه و شهرسازی اعتقاد است وجود ۲.۵ تا ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی و منزل دوم در کشور، رقمی معادل معادل ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار است که باعث انباشت سرمایه در کشور و ممانعت از گردش مالی در بخش های متفاوت اقتصادی به خصوص سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز شده است است.

کلاف سردرگم مالیات منزل های خالی و سامانه ملی املاک و اسکان

وی این رقم را معادل دو برابر ارزش کل بورس کشور عزیزمان ایران دانسته است که اگر به تناوب اقتصادی وارد شود، تحول عظیمی در کشور به راه خواهد انداخت.

مالکان منزل های خالی چه کسانی هستند؟

در حالی که دولت به شدت نیازمند زیاد کردن درآمدهای مالیاتی هست، اجرای دقیق قانون اخذ مالیات از ۱۰۰ میلیارد دلار منزل خالی در کشور، درآمد هنگفتی نصیب دولت خواهد ک

وزیر راه و شهرسازی مالک بیشترین تعداد واحدهای خالی را بعضی از بانک ها و به خصوص مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز می داند که در دوره ای که سفته بازی در بخش مسکن رونق داشت (در وقت دولت های نهم و دهم)، اقدام به سرمایه گذاری گسترده در این بخش و کسب سودهای کلان از محل خرید و فروش مسکن کردند ولی در نهایت با ایجاد رکود سنگین در بخش مسکن و ناتوانی در فروش واحدهای لوکس، از یک سو خود و سپرده گذارانشان مجبور شکست های سنگین شدند و از سوی دیگر به بخش مسکن لطمات جبران ناپذیری وارد کردند.

ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم و مالیات از منزل های خالی

کلاف سردرگم مالیات منزل های خالی و سامانه ملی املاک و اسکان

همچنین ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب تیرماه سال ۹۴ نیز بر اخذ مالیات بر منزل های خالی به صورت مستقیم اشاره دارد و می گوید: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد. فرایند پلکانی این مالیات بدهید شرح است:

سال دوم: معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم: معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد: معادل یک و نیم (۱.۵) برابر مالیات متعلقه

تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم

تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم هم می گوید: وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن «ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﻣﻼک و اﺳﮑﺎن ﮐﺸﻮر» را ایجاد کند این سامانه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻂ ﻣﺎﻟﮑﺎن و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮان واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﺗﺠﺎری، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و اداری و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ، ﻋﺎدی، وﮐﺎﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮه را در ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد. وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

بنابراین ایجاد سامانه ملی املاک و مستغلات کشور یک وظیفه قانونی جهت وزارت راه و شهرسازی است تا شرکت امور مالیاتی بر اساس آن اقدام به اخذ مالیات بر واحدهای خالی اعم از مسکونی، تجاری و اداری کند.

همچنین قانون اخذ مالیات از واحدهای مسکونی و منزل های خالی در بسیاری از کشورهای دنیا مرسوم بوده و در کشورهای پیشرفته به ابزاری جهت جلوگیری از ایجاد بازار سیاه مسکن و تبدیل شدن بخش مسکن به کالای سرمایه ای و نیز جلوگیری از زیاد کردن قیمت زمین تبدیل شده است است.

بسیاری از کارشناسان نیز تأکید دارند اجرای این قانون اگرچه می تواند از احتکار مسکن و خودداری دارندگان واحدهای مسکونی خالی به خصوص منزل های لوکس از وارد کردن واحدهای خود به بازار جلوگیری کند، ولی از سوی دیگر معتقدند اجرای این ابزار قانونی در کشور عزیزمان ایران به مشکل امکان پذیر است.

تهدید توکلی به شکایت از وزارت راه به خاطر عدم راه اندازی سامانه املاک و اسکان

اخیرا احمد توکلی نماینده پیشین مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس نهم و مدیر شرکت مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به عباس آخوندی وی را مسئول عدم طراحی سامانه ملی املاک و مستغلات بعد از گذشت ۳ سال – از تصویب اصلاحیه بعضی مواد قانون مالیات های مستقیم از جمله ماده ۱۶۰ مکرر آن- معرفی و اعلام کرد در صورتی که وزارت راه و شهرسازی ظرف ۱۰ روز از انتشار نامه (پایان فروردین ۹۷) علل تعلل در خصوص عدم طراحی و اجرای سامانه ملی املاک و مستغلات را اعلام نکند، در دستگاه قضایی اعلام جرم علیه این وزارتخانه را مطرح خواهد کرد.

نگارش این نامه از سوی توکلی به آخوندی بار دیگر موج مطالبه مردمی و رسانه ها از وزارت راه و شهرسازی در زمینه انجام مقدمات مورد نیاز جهت اجرای مالیات ستانی از منزل های خالی را به راه انداخت.

به خصوص که گرانی مجدد مسکن در ماه های اخیر و ایجاد حباب جدیدی در قیمت مسکن نگرانی آحاد مردم را در پی داشته و بسیاری از مردم معتقدند اگر از واحدهای خالی مالیات گرفته شود، دیگر اینگونه شاهد ممانعت سازندگان از بازارپذیر کردن واحدهای مسکونی خود با نشانه گران کردن آن نخواهیم بود.

سازمان مالیاتی: به وزارت راه نامه نوشتیم پاسخ ندادند

همچنین احمد زمانی معاون پژوهی شرکت امور مالیاتی نیز در ۷ اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس قانون وظیفه وزارت راه و شهرسازی هست. شرکت امور مالیاتی نیز تا کنون چندین مرتبه با این وزارت مکاتبه کرده، ولی پاسخی دریافت نکرده است.

چگنی: پاسخ ندادن وزارت راه به شرکت مالیاتی صحت ندارد

علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که آیا ادعای معاون شرکت امور مالیاتی صحت دارد یا خیر، گفت این ادعا صحت نداشته و علاوه بر اینکه شرکت ملی زمین و مسکن به عنوان متولی طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور عنوان تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم با این شرکت در ارتباط هست، معاونت برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی نیز طرح دیگری آماده کرده و آن را جهت این شرکت ارسال کرده است.

به گفته چگنی نزدیک به ۶ ماه است که وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه ای شرکت ملی زمین و مسکن را مسئول طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور تعیین کرده است و معاونت مسکن و ساختمان در این زمینه مسئولیتی ندارد.

تولا: منزل های خالی نصف شده است است!

از آنجایی که قانون مالیات بر منزل های خالی با نشانه جلوگیری از احتکار مسکن تصویب شده است هست، ولی عضو هیئت رئیسه کانون سراسری انبوه سازان مسکن و مدیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان در گفت وگو با خبرنگار مهر از نصف شدن تعداد منزل های خالی از ۲.۶ میلیون واحد به ۱.۳ میلیون در چند ماه اخیر خبر داده بود.

چگنی: منزل های خالی کم شده است ولی نصف نشده است

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که آیا تعداد واحدهای مسکونی خالی کم شده است است یا خیر؟ گفت: اخیرا بخشی از واحدهای خالی به بازار عرضه شده است است ولی آمار دقیقی از آن موجود نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم نصف شدن تعداد منزل های خالی تأیید می شود، تأکید کرد: بعید می دانم تا به این حد از تعداد واحدهای مسکونی خالی کم شده است باشد.

معاون آخوندی: آینده نگری نصف شدن منزل های خالی تا ۷ سال آینده

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم در گفت وگو با خبرنگار مهر راجع به کم کردن تعداد واحدهای مسکونی خالی با رد این ادعا اظهار داشت: آینده نگری ما این است که تا سال ۱۴۰۵ نیمی از ۲.۵ میلیون منزل خالی به تدریج وارد بازار شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ما شاهد رونق مسکن در ماه های آخر سال بودیم و این روند با شیب ملایمی ادامه داشته باشد، به نظر می رسد آینده نگری بازارپذیر شدن نیمی از منزل های خالی تا ۱۴۰۵ تحقق یابد.

قلی خسروی: وجود ۲.۵ میلیون منزل خالی را تأیید نمی کنم/مکانیزمی جهت شناسایی وجود ندارد

مصطفی قلی خسروی مدیر اتحادیه مشاوران املاک استان پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز در نشست خبری خود در روزهای نهایی اسفند ماه سال گذشته در جمع خبرنگاران با تأکید بر این که من نمی توانم رقم ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی را تأیید کنم، گفت: از نظر عقلی توجیه ندارد که سازنده ای ملک خود را وارد بازار نکرده و از خرید و فروش آن ممانعت کند.

وی راجع به اجرای قانون مالیات بر منزل های خالی تصریح کرد: این قانون امکان اجرا شدن ندارد. چون زمینه شناسایی واحدهای مسکونی خالی فراهم نیست. زمانی اعلام شد از روی قبوض برق قرار است منزل های خالی شناسایی شود که بعضی مالکان اقدام به روشن نگه داشتن چراغ های واحد مسکونی خالی می کردند تا قبض برق آنها صفر نشود. زمانی گفتند از روی قبوض آب شناسایی می کنیم که باز هم بعضی مالکان واحدهای خالی تعدادی از شیرهای آب را در طول ماه باز نگه می داشتند بنابراین باید ابتدا سازوکار شناسایی واحدهای خالی طراحی شود و سپس اقدام به اخذ مالیات از آنها کنیم.

واژه های کلیدی: قانون | مالیات | میلیون | قانونی | شهرسازی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz